RES 1.0

Het verhaal van West-Overijssel Ruimtelijke kwaliteit Randvoorwaarden Participatie Het bod van West-Overijssel Communicatie Bestuurlijke samennwerking Bestuurlijke samenwerking Warmte Lokaal Eigendom De zoekgebieden Samenwerking raden, staten en ab'en Managementsamenvatting Netwerk

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van West-Overijssel is tot stand gekomen na een intensief samenwerkingsproces waarbij gemeenten, provincie en waterschappen de bijdrage aan de energietransitie hebben vastgesteld. Hierbij hebben zij zich intensief laten adviseren door de netbedrijven Enexis, Coteq/Cogas en RENDO.

Samen naar een opgewekt Overijssel

De RES 1.0 is op 1 juli 2021 bij de NPRES ingediend.

→ Start met het lezen van de RES 1.0


In deze RES 1.0 staan met name de doelstellingen en afspraken tussen de bestuurlijke partners in de RES aangegeven. Bijvoorbeeld over hoe en waar we duurzame elektriciteit opwekken, over de ruimtelijke principes die we hierbij hanteren en de noodzakelijke uitbreiding in het elektriciteitsnetwerk. Maar ook over de regionale structuur warmte, de uitgangspunten voor lokaal eigendom en participatie en de samenwerking en sturing die nodig is voor de uitvoering.
 

Hoofddocument en bouwstenen

De RES 1.0 van West-Overijssel is het hoofddocument van de Regionale Energiestrategie (RES). Daarnaast zijn een vijftal zogenoemde bouwstenen als PDF-document te downloaden. Het hoofddocument RES 1.0 wordt vastgesteld door de bestuurlijke partners waarbij de bouwstenen primair informatie en toelichting geven op de verschillende thema’s, maar niet worden vastgesteld. De bouwstenen kunnen worden gezien als achtergrondinformatie en hulpmiddel bij de verdere uitwerking van de Regionale Energiestrategie.

 

 

 

Leeswijzer

De RES 1.0 bestaat in de kern uit een zestal doelstellingen en een zestal afspraken waar de bestuurlijke partners zich aan verbinden. De RES 1.0 bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Voor het realiseren van deze doelstellingen en afspraken is een aantal randvoorwaarden van cruciaal belang. Deze voorwaarden moeten door andere overheden en instanties (met name het Rijk) worden gerealiseerd. Het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van deze regionale energiestrategie is mede afhankelijk van de mate waarin en het tijdstip waarop deze randvoorwaarden worden gerealiseerd. In hoofdstuk 14 worden deze randvoorwaarden nader toegelicht.

Voorafgaand aan de beleidsmatige hoofdstukken hebben we de visie van de regionale energiestrategie weergegeven in ‘Het verhaal van West-Overijssel’. Tenslotte hebben we een begrippenlijst toegevoegd die hopelijk behulpzaam kan zijn bij het verklaren van begrippen die in deze tekst worden gebruikt.

 

 

 

In deze video wordt het wat, hoe en waarom van de RES 1.0 van West-Overijssel uitgelegd. Als de film niet zichtbaar is, accepteer dan de cookies van derden, dan verschijnt de film vanzelf in beeld. 

 

 

 

Disclaimer

RES West-Overijssel is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie over de RES 1.0. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. 

 

 

Cookie-instellingen