Over de RES

In 2015 hebben 195 landen in het Klimaatakkoord van Parijs een afspraak gemaakt om de aarde niet meer dan twee graden Celsius te laten opwarmen. Om dat te realiseren moet onder meer de CO₂-uitstoot omlaag.

In 2019 presenteerde het Nederlandse kabinet de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken in het Klimaatakkoord. Daarvoor zijn de zogenoemde ‘klimaattafels’ ingericht. Zo zoekt de tafel industrie naar oplossingen voor haar CO₂-uitstoot, maar ook voor een thema als mobiliteit zijn aan een tafel oplossingen uitgewerkt. Het zoeken naar oplossingen voor de opwek van energie op land met zon en wind en het op een andere manier verwarmen van onze huizen en gebouwen is in 30 landsdekkende regio’s belegd. We noemen dat de Regionale Energiestrategie (RES). Vanaf dat moment zijn de 30 RES-regio’s van start gegaan. Zo ook de RES-regio West-Overijssel.

Dit heeft geleid tot 30 plannen verwoord in de RES 1.0 die op 1 juli 2021 is aangeboden aan de NP RES.

Waarom een RES?
Fossiele brandstoffen raken op, het klimaat verandert en de aarde warmt op. Doen we niets, dan ervaren we steeds meer problemen en worden (delen van) de aarde op den duur onleefbaar. Wachten we met actie, dan worden oplossingen steeds duurder. In Nederland is afgesproken om het zoeken naar kansen en oplossingen voor de opwek van duurzame energie in de regio te beleggen. Dicht bij de lokale politiek en de inwoners om maatschappelijke betrokkenheid en participatie te vergroten.

Wat is de RES?
De RES is een samenwerking tussen de verschillende partners die afspraken maken over opwekking van schone energie en het vinden van oplossingen voor het verwarmen van onze woningen en andere gebouwen. Iedere partner van de RES West-Overijssel levert haar bijdrage en werkt samen aan de opgaven vanuit eigenaarschap en een eigen verantwoordelijkheid.

De RES is ook een proces waarin partners de mogelijkheden verkennen. Dit is gestart met een Startnota waarin uitgangspunten voor de samenwerking zijn opgenomen en de werkwijze is beschreven. Het heeft geresulteerd in de RES 1.0, welke op 1 juli 2021 bij het Nationaal Programma RES (NP RES) is ingediend. De RES 2.0 geeft uitvoering aan de afspraken uit de RES 1.0 en kent twee belangrijke oplevermomenten aan de NP RES: de Voortgangsrapportage RES 2.0 op 1 juli 2023 en de Herijking RES 2.0 in 2024. Daarna volgt de RES 3.0. En zo werken de 30 regio’s uiteindelijk toe naar de eerste grote stap in 2030 wanneer 49% van de CO₂-reductie moet zijn behaald.

In de RES 1.0 wordt beschreven hoe West-Overijssel overstapt op duurzame energie en is de gezamenlijke ambitie geformuleerd: 1,8 TWh duurzame elektriciteit opwekken in 2030, met wind en zon. Ook is onderzocht welke gebieden in de regio daarvoor kansrijk zijn. Daarnaast is onderzocht of er regionale warmtebronnen voor handen zijn en hoe we die in de regio verdelen.

Wie besluit er over de RES West-Overijssel?
De samenwerkende partners zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de RES. De volksvertegenwoordigers nemen een besluit over de RES 1.0, de RES 2.0 en verder. Dit zijn de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Zoveel partijen, zoveel meningen en wensen. We gaan ervan uit dat we er met z’n allen uitkomen en het goede gesprek kunnen voeren.

En tenslotte: de RES biedt kansen
In de RES werken we samen aan de toekomst. Er ontstaan nieuwe kansen en samenwerkingsverbanden in de maatschappij. Het biedt nieuwe economische mogelijkheden, banen en verdienmodellen. Inwoners kunnen concreet deelnemen en meeprofiteren van het lokaal opwekken van schone en duurzame energie. En duurzame energie is goed voor het milieu en daarmee uiteindelijk ook voor onze leefomgeving.

 

 

 

Cookie-instellingen