Visie

22-04-2020 2044 keer bekeken 0 reacties

Hoe kijkt de RES-regio West-Overijssel naar de energietransitie? Welke kernwaarden en uitgangspunten hanteren ze?

De gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel werken samen aan de opdracht die ze als RES-regio vanuit het Klimaatakkoord heeft gekregen. In dat Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 landelijk in totaal 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor elektrische energie) aan elektriciteit op land opgewekt wordt uit zon en wind. In de concept-RES hebben de bestuurders van de RES-regio aangegeven dat West-Overijssel 1,6 TWh voor haar rekening neemt. Dat aandeel staat vast. Hoe dit gaat gebeuren, hoe de verdeling tussen wind en zon precies zal zijn en waar de zonneparken en windmolens zullen komen staat nog niet vast. Dat gaat de regio samen met de volksvertegenwoordigers, de steden, dorpen, wijken en buurten het komende jaar verder uitwerken.

In West-Overijssel bouwen we de energiestrategie van onderop op. Dat doen we op basis van de volgende kernwaarden:

We doen dit samen!

We vertellen het hele verhaal.

We zijn transparant in wat we doen, zeggen en besluiten.

We zorgen voor een rechtvaardige verdeling tussen de lusten en de lasten.

Stad en platteland staan samen aan de lat.

Binnen de gezamenlijke doelstelling is er ruimte om te verschillen in aanpak en middelen.

We werken op gelijkwaardige voet met elkaar samen.

We nemen zorgen serieus.

Iedereen mag meepraten en kan meedoen in de eigen omgeving.

 

In West-Overijssel wegen we steeds vier uitgangspunten integraal met elkaar af:

·       Bijdrage aan de energietransitie: hoeveel duurzame stroom of warmte levert het op?

·       Ruimtelijke kwaliteit: de impact op onze leefomgeving.

·       Maatschappelijke acceptatie: begrijpen mensen de keuzes die we maken?

·       Maatschappelijke kostenefficiency: de kosten van bijvoorbeeld het benodigde netwerk.

 

In de concept-RES hebben we een eerste aanzet gegeven voor een gezamenlijke toekomstvisie op de energietransitie. Deze aanzet kent drie hoofdthema’s: lokaal, nieuwe economie en doe het goed.

Lokaal

Mensen maken Overijssel. De menselijke maat en de sociale structuren helpen ons om passende keuzes te maken.

·       We koesteren lokale initiatieven;

·       We streven naar minimaal 50% lokaal eigendom;

·       We houden de opbrengst zoveel mogelijk lokaal;

·       We streven naar een evenwichtige verdeling tussen de lusten en de lasten

 

Nieuwe economie

De energietransitie biedt economische kansen voor West-Overijssel.

·       De opwekking van duurzame energie wordt onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven;

·        De opwekking van duurzame energie kan een nieuw verdienmodel bieden voor het MKB en familiebedrijven;

·       Bij de zoektocht naar locaties voor de opwek van zonne- en windenergie houden we rekening met onze opgave om woningen en bedrijven te bouwen.

 

Doe het goed

We wonen en leven in een mooi gebied.  Daar willen we zuinig op zijn.

·       We koppelen zoveel mogelijk opgaven en geven de voorkeur aan meervoudig ruimtegebruik;

·       We sluiten aan op de identiteit en kenmerken van een gebied.

 

In het ontwikkelproces van concept-RES naar RES 1.0 werken we de toekomstvisie op de energietransitie in West-Overijssel verder uit.

Cookie-instellingen